National Cultural Fund Project

“Да съхраним Българското клавирно творчество чрез интерактивно презентиране, изпълнение и популяризиране на Български клавирни творби”

Настоящият продукт има за цел да популяризира творчеството на Български композитори, творили и за пиано и включили теми от народният фолкор или създали авторски мелодии, натрупали широка популярност.

Проектът е финансиран от програма “Творчески инициативи” на Национален Фонд “Култура”

Logo_NCF_BG_new_final_RGB-02

Промо-трейлър представяне на проекта:

Пълен запис от концерт, проведен на 19 Март 2021г. в гр. Пловдив, Концертна зала на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство заедно с видео анотационно видео на Български и Английски език можете да видите на:

 

Програмата включва:

Панчо Владигеров - „Ръченица, Импровизация и Токата“ – три пиеси из цикъл „Епизоди“ оп. 36 (1941г.)

Александър Владигеров - Вариации за пиано върху народната песен „Дилмано, Дилберо“ (1954г.)

Иван Спасов – Песен за пиано

Красимир Кюркчийски - Вариации за пиано „Полегнала е Тодора“ (автор на мелодията „Полегнала е Тодора“ – Филип Кутев)

Асен Диамандиев - „Пет багатели за пиано“ (първо изпълнение)

Милчо Левиев - „Токатина“ за пиано (1958г.)

Георги Костов - „Натрапчиво движение“ за пиано (1992г.)

**********************************************************************************************

“To preserve the Bulgarian piano works through interactive presentation, performance and promotion”

This product aims to promote the work of Bulgarian composers, who have also worked for the piano and included themes from folklore or created original melodies, which have gained wide popularity.

The project is funded by the National Cultural Fund in Bulgaria.

Logo_NCF_ENG_new_final_RGB-02

The concert was elaborated on 19 March 2021 in the Concert hall of Academy of music, dance and fine arts – Plovdiv, Bulgaria.

Promo-trailer:

The programme includes:

Pancho Vladiguerov - ”Rachenitsa (Bulgarian typical folklor dance), Improvisation and Toccata” – three pieces selected from the series “Episodes” op. 36 (1941)

Alexander Vladiguerov - Piano variations on the folk song “Dilmano, Dilbero” (1954)

Ivan Spassov – “Piano song”

Krasimir Kuyrkchiiski - Variations for piano “Todora lay down for a while“ (“Polegnala e Todora”)-  Author of the melody – Filip Kutev

Asen Diamandiev - “Five piano bagateli” (premiere performance)

Milcho Leviev - Toccatina for piano (1958)

Georgi Kostov - ”Intrusive Movement” for piano (1992)